Upravno vijeće

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Upravno vijeće čine pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Sisačko-moslavačke županije i jedan predstavnik radnika Centra.

Članove Upravnog vijeća imenuje ministar, osim predstavnika radnika kojeg imenuje i razrješuje radničko vijeće Centra, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika imenuju radnici sukladno odredbama Zakona o radu. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine. Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno. Upravno vijeće na svojoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:

  • donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
  • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
  • donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
  • analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
  • u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
  • predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
  • imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
  • donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
  • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
  • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

 


 

Članovi Upravnog vijeća su:

Ivica Valent, prof. - predsjednik 

Draženka Kušević, dipl.učit.raz.nastave - zamjenica predsjednika


Ana Posavec, mag.primar.obraz. i dr. znanosti - član
Ljiljana Slunjski, mag.primar.obraz. i dr. znanosti - član
Marijana Mačković, prof. psihologije - predstavnik radnika