Ravnatelj

Centar za socijalnu skrb predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. Ravnatelj Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar, a u skladu sa zakonom i statutom.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:

  • predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
  • vodi poslovanje Centra,
  • predstavlja i zastupa Centar,
  • predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,
  • podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,
  • donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
  • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

 


 

Centar za socijalnu skrb Sisak predstavlja i zastupa Ravnatelj:

Danijel Mosler, dipl.pravnik - 

Tel. 044-515-700;  mob. 091/4410093