Odjel za djecu, mlade i obitelj

Usluge koje pružamo:

 • rješavamo u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko pravne zaštite, kazneno pravne zaštite i o drugim pravima u skladu s posebnim propisima vezano za djecu, maloljetnike i mlađe punoljetne osobe te provodimo izvršenje rješenja,
 • rješavamo u prvom stupnju skrbništva nad djecom i maloljetnicima te poduzimamo potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika,
 • dajemo podatke o obiteljskim i imovinskim prilikama korisnika te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kazneno pravnu zaštitu,
 • sudjelujemo kao stranka ili umješač pred sudovima i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji,
 • provodimo odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju te smještavamo djecu u odgovarajuće odgojne ustanove nakon obavljene procjene potreba pojedinog korisnika,
 • vršimo obradu potencijalnih posvojitelja, provodimo postupke posvojenja i vodimo evidenciju posvojitelja,
 • poduzimamo potrebne radnje za upućivanje djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima,
 • pratimo prilike smještenih korisnika te poduzimamo odgovarajuće mjere za njihov povratak u obitelj ili osposobljavanje za samostalan život,
 • sudjelujemo u suzbijanju nasilja u obitelji,
 • provodimo postupak za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje,
 • potičemo i razvijamo modele samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti, predlažemo, potičemo i usklađujemo i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini (pomoć i njega u kući, patronaža, integracija i drugo),
 • procjenjujemo potrebe korisnika i planiramo pružanje usluga socijalne skrbi,
 • koordiniramo i provodimo aktivnosti u području sprečavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,

 

Pri Odjelu su zaposleni:

Danijel Mosler,  dipl. pravnik -  Voditelj  odjela

Danijela Krnjetić,  dipl.soc. radnica

Sabina Krčelić, dipl.soc. radnica

Mihaela Petrović, dipl.soc. radnica

Monika Pribanić, dipl.soc. radnica

Nada Abramović, dipl.soc. pedagog

Nikolina Lipak, prof. psiholog

Romana Arnautović Žitvaj, prof. psiholog

Silvija Dumić, magistra socijalnog rada

Ivana Orešić, dipl.soc. radnica

Anja Vidović, mag. psihologije

Ana Lubinović Božić, dipl. pravnica

Mirna Marčec, dipl. defektolog

 

Stručna cjelina za zaštitu djece s teškoćama u razvoju i problemima u ponašanju:

Ivana Orešić, dipl.soc.radnica

Mirna Marčec, dipl.defektolog

Nada Abramović,  prof. socijalni pedagog