Odjel za djecu, mlade i obitelj

Usluge koje pružamo:

 • rješavamo u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko pravne zaštite, kazneno pravne zaštite i o drugim pravima u skladu s posebnim propisima vezano za djecu, maloljetnike i mlađe punoljetne osobe te provodimo izvršenje rješenja,
 • rješavamo u prvom stupnju skrbništva nad djecom i maloljetnicima te poduzimamo potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika,
 • dajemo podatke o obiteljskim i imovinskim prilikama korisnika te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kazneno pravnu zaštitu,
 • sudjelujemo kao stranka ili umješač pred sudovima i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji,
 • provodimo odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju te smještavamo djecu u odgovarajuće odgojne ustanove nakon obavljene procjene potreba pojedinog korisnika,
 • vršimo obradu potencijalnih posvojitelja, provodimo postupke posvojenja i vodimo evidenciju posvojitelja,
 • poduzimamo potrebne radnje za upućivanje djece i mladeži s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima,
 • pratimo prilike smještenih korisnika te poduzimamo odgovarajuće mjere za njihov povratak u obitelj ili osposobljavanje za samostalan život,
 • sudjelujemo u suzbijanju nasilja u obitelji,
 • provodimo postupak za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje,
 • potičemo i razvijamo modele samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti, predlažemo, potičemo i usklađujemo i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini (pomoć i njega u kući, patronaža, integracija i drugo),
 • procjenjujemo potrebe korisnika i planiramo pružanje usluga socijalne skrbi,
 • koordiniramo i provodimo aktivnosti u području sprečavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,