Ravnateljica

Centar za socijalnu skrb predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. Ravnatelj Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar, a u skladu sa zakonom i statutom.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:

  • predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
  • vodi poslovanje Centra,
  • predstavlja i zastupa Centar,
  • predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,
  • podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,
  • donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
  • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

 


 

Centar za socijalnu skrb Sisak predstavlja i zastupa ravnateljica:

Alenka  Ljubešić, dipl.soc. radnica -

Tel. 044-515-700;  mob. 091-441-0098

Kontakt

tel: 044 515 700

fax: 044 515 725

e-mail:
OIB: 71787364335
Ivana Meštrovića 21, Sisak

Radno vrijeme
7,30 – 15,30 – ponedjeljak -petak

Rad sa strankama
8,00 – 13,00 – ponedjeljak - četvrtak

Stanka za odmor
11,00 – 11,30 – pon – pet.
Our website is protected by DMC Firewall!