ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Priznaje se od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.

Korisnik kojem je priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu dužan je centru za socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili na visinu naknade odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu. Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

 

TROŠKOVI OGRJEVA

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.

 

JEDNOKRATNE NAKNADE

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada može se priznati i zbog:

 • nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave neophodne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava neophodnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama,
 • kupnje obveznih školskih udžbenika za korisnike prava na smještaj u udomiteljskoj obitelji koji su učenici osnovne ili srednje škole, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi,
 • naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama,
 • podmirenja potreba korisnika usluge smještaja ili organiziranog stanovanja u slučaju kad ta potreba nije zadovoljena u okviru usluge smještaja, organiziranog stanovanja ili naknade ostvarene po drugoj osnovi.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.

 

NAKNADE U VEZI SA OBRAZOVANJEM

NAKNADA ZA REDOVITO STUDIRANJE -  Ova naknada priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja, odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini od 2.000,00 kn mjesečno. Kada se korisniku priznaje ova naknada sa danom početka isplate prestaje pravo na uslugu smještaja.

NAKNADA ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA U UČENIČKOM DOMU – Ova naknada se priznaje učenicima koji nisu korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu ako:

 • je dijete samohranog roditelja a prosječni prihod kućanstva tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi 1.000,00 kn po članu kućanstva
 • ako je dijete pod skrbništvom a njegov vlastiti prihod u prethodna tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ne prelazi iznos od 1250,00 kn.
 • ako je dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja jer mu se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta udomitelja.

NAKNADA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA –priznaje se osobama koje nemaju osiguran prijevoz po drugoj osnovi ako:

 • osoba sa invaliditetom ili dijete s teškoćama u razvoju pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta ili osposobljavanja za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna usluga smještaja ili organiziranog stanovanja
 • je učenik smješten u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu a pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja.

 

NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENTA

 

OSOBNA INVALIDNINA

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

Vrstu i težinu invaliditeta, te vrstu i težinu promjene u zdravstvenom stanju pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

 

DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA/NJEGOVATELJA

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 • potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
 • u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
 • ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih,intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.