Odluka o poništenju postupka jednostavne javne nabave: Nabava robe, materijala i sredstva za čišćenje i održavanje materijala za higijenske potrebe i njegu Centra za socijalnu skrb Sisak

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2176-142-01-01-15-1 od 02. siječnja 2015. godine i članka 29. Pravilnika Centra za socijalnu skrb Sisak o provedbi postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga KLASA: 012-01/18-01/1, URBROJ: 2176-138-04-13-18-1 od 29. svibnja 2018. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi odluku o poništenju postupka jednostavne javne nabave: nabava robe i to nabava materijala i sredstva za čišćenje i održavanje materijala za higijenske potrebe i njegu Centra za socijalnu skrb Sisak, Ivana Meštrovića 21

Odluka.


Ispis   E-mail