Odluka o izboru kandidata

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2176-142-01-01-15-1 od 2. siječnja 2015. godine i temeljem javnog natječaja KLASA: 112-06/22-01/6, URBROJ: 2176-138-02-11-22-1 od dana 28.10.2022. g. za zapošljavanje na određeno vrijem pripravnika dipl. soc. radnika/ce - 1 izvršitelj/ica u Centru za socijalnu skrb Sisak, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi odluku o izboru kandidata.

 

Odluka.


Ispis   E-mail