Odluka o izboru kandidata

Na temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2176-142-01-01-15-1 od 2. siječnja 2015. godine i temeljem javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa KLASA: 112-03/22-01/10, URBROJ: 2176-138-03-01-22-1 od 12.04.2022. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi ODLUKU.


Ispis   E-mail