Odluka o izboru kandidata - Diplomirani/a pravnik/ca I. vrste

Na Temelju članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak KLASA: 012-01/15-01/1, UBROJ: 2176-142-01-01-15-1 od 02. siječnja 2015. godine i temeljem javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa KLASA: 112-01/22-01/1, UBROJ: 2176-138-03-01-1 od 01.03.2022. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi ODLUKU.


Ispis   E-mail