Odluka o izboru kandidata - dipl. pravnik/ca i dipl.socijalni radnik/ca

Temeljem članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Sisak od dana 28.12.2018. godine i Javnog natječaja za zapošljavanje u Centru za socijalnu skrb Sisak KLASA: 112-01/21-01/8, UBROJ: 2176-138-02-11-21-2 od 17. kolovoza. 2021. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Sisak, donosi ODLUKU.


Ispis   E-mail